NIEUWS

PROJECT 1 JEUGDWERKING Foot Pass audit


januari 08, 2018

Foot Pass audit:
In 2013 gebeurde er reeds een audit door onze club en we willen deze nu herhalen.

In het najaar 2018 zullen we onze jeugdwerking door laten lichten door FootPASS, een door de Voetbal Vlaanderen erkend audit-bureau dat is gespecialiseerdin de voetbalsector. Centraal in hun benadering staat een integraal ensportspecifiek kwaliteitssysteem waarmee een structurele en duurzameverbetering van elke sportorganisatie wordt nagestreefd. Naast het meten enmonitoren van kwaliteits- en prestatie-indicatoren, wordt er ook aandachtbesteed aan het informeren, adviseren en coachen van de betrokken medewerkers.Een aangepaste ondersteuning van deze mensen, vaak vrijwilligers, maakt deeluit van deze globale kwaliteitsbenadering.

Wat is Foot PASS ?

- Ze stimuleert en ondersteunt voetbalclubs om hun jeugdopleiding te verbeterenen beloont de clubs die daar ook effectief in slagen.
- Ze kent labels en kwaliteitssterren toe aan Belgische voetbalclubs. Dezelabels en sterren zijn een erkenning voor de goede jeugdopleiding in de club.
- Ze ondersteunt de jeugdverantwoordelijken en -begeleiders structureel enprofessioneel. Uitgangspunt is een integrale kwaliteitsevaluatie met aandachtvoor zowel sporttechnische als managementgerelateerde aspecten.

Om de jeugdopleiding binnen een club te evalueren maakt Foot PASS gebruik vaneen geautomatiseerd evaluatiesysteem. Dit Foot PASS instrument is opgebouwdrond 8 kwaliteitsdimensies. Die geven de kritieke succesfactoren aan die nodigzijn om een jeugdopleiding te runnen.
1. beleid en strategie: Waar staat de club voor? Hoe past de jeugdopleiding binnendit kader?
2. organisatie: Hoe is de club gestructureerd en wat is de plaats van dejeugdopleiding? Wat zijn de taken van iedere medewerker?
3. voetbalopleiding: Bestaat er een voetbalspecifieke opleidingsvisie,opleidingsplan en werkinstrumenten? Hoe gebeurt de organisatie van trainingenen wedstrijden. Welke ervaring en diploma?s hebben de leden van de sportievestaf?
4. ondersteuning: Hoe verloopt de medische, mentale, studie- ensociaalmaatschappelijke begeleiding?
5. interne communicatie: Zijn er gesprekken met ouders en spelers? Hoe staathet met het verenigingsleven? Krijgen spelers en trainers feedback?
6. externe relaties: Welke informatie bevat de website van de club? Is er eensamenwerking met gemeente, scholen en andere clubs?
7. accommodatie en materiaal: Hoe staat het met de wedstrijd- enoefenterreinen? Over welke accommodatie beschikt de club? Over welktrainingsmateriaal beschikken de spelers?
8. effectiviteit: Zijn er spelers uit de eigen jeugd in de A-kern? Zijn er veelspelers die de club verlaten?

Waarom een audit bij de jeugd van KRSK?

Onze club groeit elk jaar. Steeds meer kinderen en jongeren willen lerenvoetballen bij KRSK. Hierbij is het onze plicht om hen een gedegenvoetbalopleiding aan te bieden. Door een extern, onafhankelijk en formeeloordeel te krijgen over onze manier van werken kunnen we verder ontwikkelennaar een kwaliteitsvolle voetbalopleiding van onze spelers.